The Person Behind The Blog Book Tag

Hey you all! I’ve got a free morning and afternoon today, so, I thought let’s write some blogposts haha. Some of you might know I’m part of a bloggers team for the Dutch publisher Dutch Venture Publishing. Our team consists of some 50 or more bloggers, but we don’t really know each other that well. So, I came up with a bloggish way to get to know my fellow bloggers and for them to get to know me: a book tag intended to get to know the person behind the blog. I made this tag up myself so if you’d like to do this tag too be my guest! (a reference towards my blog would be appreciated 😉 ) The more, the merrier 🙂 My tag will be in English as well as in Dutch but you can of course choose in which language you want to do this tag.

Let’s start!!!

1 Choose one character from a book you love to describe your personality / Kies een personage uit een boek waar je van houdt om je eigen persoonlijkheid te beschrijven.

I think my personality is a lot like Hermione’s from Harry Potter. I love reading (obviously haha) and learning new stuff. Just like her I have many informational books and I’m booksmart rather than streetsmart. I’m also a loyal friend like her. But, I think I’m a little bit more relaxed about exams and tests haha and I’m a little bit more mischievous and dorky (there’s some Loona in me too!).

Ik denk dat mijn persoonlijkheid het meest overeenkomt met Hermelien uit Harry Potter. Ik hou van lezen (duidelijk haha) en het leren van nieuwe dingen. Net als haar heb ik een hoop informatieve boeken en ben ik eerder slim dan gewiekst. En net als haar ben ik een loyale vriendin. In tegenstelling tot haar ben ik wel relaxter over cijfers van toetsen haha en ik haal wat meer geintjes uit en ben een beetje een nerd (er zit ook wat van Loena in me!)

hermione

2 If your age would determine which character you are in a YA book, what kind of character would you be/ Als je leeftijd zou bepalen welk personage je was in een YA boek, wat voor soort personage zou je dan zijn?

Crap, I’m too old to be the main character haha. Since I’m thirty I guess I would either be the quirky aunt or maybe the weird mentor speaking in riddles! That’s not so bad actually, I can see myself testing the patience of the hero or heroine by speaking in vague, lengthy monologues which no one understands 😉

Shit, ik ben te oud om het hoofdpersonage te zijn haha. Aangezien ik dertig ben, denk ik dat ik de vreemde, eigenzinnige tante of de maffe mentor die in raadsels spreekt mag zijn! Nu ik erover nadenk is dat zo slecht nog niet, ik zie mezelf wel het geduld van de held of heldin op de proef stellen door in vage, lange monologen te spreken waar niemand wat van begrijpt 😉

3 You can choose to live in one fictional world for the rest of your life. Which world do you choose/ Je mag één fictieve wereld uitkiezen waar je voor de rest van je leven door mag brengen. Welke wereld kies je?

This one is hard! There are so many wonderful fictional worlds I would like to live in … Okay, if I really had to pick just one I think I would go for the world of Harry Potter, but then I don’t want to be a muggle!!! I would love to practice magic and be able to cast all kinds of charms and travel by broom or apparition (especially now because it’s pouring outside). And I would totally like to see all those magical beasts and creatures ❤

Deze is echt lastig! Er zijn zoveel gave fictieve werelden waar ik in zou willen leven  … Oké, als ik er echt maar één mag kiezen dan denk ik dat ik de wereld van Harry Potter kies, maar dan wil ik geen dreuzel meer zijn!!! Ik zou het echt geweldig vinden om magie te kunnen gebruiken en bezweringen te kunnen doen of te reizen met bezem of door middel van Verdwijnselen (vooral nu het buiten giet). En ik zou echt super graag alle magische beesten en wezens willen zien ❤

hogwarts

4 You can only keep three books (standalones or complete series) and have to discard all your other books. Which three do you keep/ Je mag maar drie boeken (standalones of complete series) houden en moet de rest van je boeken wegdoen. Welke drie hou je?

Why did I come up with this question?! Sometimes my own meanness surprises me. Okay, if the world was ending and the house crumbling down around me and I had room for only three series or standalones in my suitcase I would take the Harry Potter series, The Six of Crows duology and The Spellslinger serie (the complete one of course because the world will not end before it is finished!) with me.

Waarom heb ik deze vraag bedacht?! Soms verbaas ik zelfs mezelf met mijn eigen gemeenheid. Oké, als de wereld ten einde kwam, mijn huis om me heen instortte en ik had maar plek voor drie boekenseries of standalones in mijn koffer dan zou ik de complete Harry Potter serie, de List en Leugens en Kraai en Koninkrijk duologie en de Spellslinger serie (de complete serie want de wereld vergaat niet voordat deze helemaal uitgegeven is!) met me meenemen.

5 You can have dinner with one fictional character. Which one do you choose and what do you eat/ Je mag met één fictief personage uit eten. Welk personage kies je en wat eten jullie samen?

First character coming to mind is: Nikolai Lantsov aka Sturmhond! You may not know this about me (keeping the crazy under the radar hehe), but I got a huge charactercrush on him haha. I did the whole crazy dance and everything when I found out he would get his own books!!! But, anyways, returning to the topic. I would probably go eat a pizza with him because who doesn’t love pizza and they are great for sharing 😉

Het eerste personage dat bij me opkomt is: Nikolai Lantsov beter bekend als Sturmhond! Je zult dit vast niet van me weten (ik hou mijn gekte goed verborgen), maar ik heb een gigantische charactercrush op hem haha. Ik heb zelfs een idioot dansje en dergelijke gedaan toen ik zag dat hij zijn eigen boeken kreeg!!! Maar ik dwaal af. Ik zou waarschijnlijk een pizza met hem gaan eten want wie lust nu geen pizza en ze zijn ook nog eens handig om te delen 😉

sturmhond

6 Which animal character from a book would you like to have as a pet because you thought this character was awesome/ Welk dierlijk personage uit een boek zou jij als huisdier willen hebben omdat je dat personage geweldig vond?

This is a no-brainer! Reichis!!! I love that squirrelcat ❤ Every sarcastic, violent and mean inch of him 😉

Deze is een makkie! Reichis!!! Ik hou van die eekhoornkat <3. Elke sarcastische, gewelddadige en gemene centimeter van ‘m 😉

reichis

7 Say you were written into a story and you could pick the genre of your story, what genre would it be? Stel je zou in een verhaal geschreven worden en je mocht het genre daarvan kiezen, welk genre zou dat dan zijn?

I think I would like to be written into a fantasy story. It would be awesome to be a part of a whole new world where magic is possible and fantastical beasts roam freely. Oh, and of course I would take part in an epic quest or I’m supposed to save the kingdom or something like that. No more reality for me 😉

Ik denk dat ik het liefst in een fantasy verhaal geschreven zou worden. Het zou echt gaaf zijn om deel uit te maken van een hele nieuwe wereld waar magie mogelijk is en allerlei fantastische beesten los rond zouden lopen. Oh, en natuurlijk zou ik dan deelnemen aan een epische queeste of ik zou een koninkrijk moeten redden of zoiets. Geen realiteit meer voor mij 😉

superpower

8 You have to save the world and can choose six characters to help you. Which characters do you choose/ Je moet de wereld redden en kunt zes personages kiezen die je helpen. Welke personages kies je?

Obviously I would go for a well-trained team of characters who know how to work together, never argue and listen to commands: Kaz, Inej, Matthias, Nina, Wylan and Jesper! Okay, they would probably not listen to my commands, don’t always see eye-to-eye and working together sometimes is problematic but I wouldn’t want to save the world with another team because they are fantastic ❤

Natuurlijk ga ik voor een goed getraind team van personages die weten hoe ze samen moeten werken, nooit ruzie hebben en altijd naar bevelen luisteren: Kaz, Inej, Matthias, Nina, Wylan en Jesper! Oké, waarschijnlijk zouden ze niet naar mijn bevelen luisteren, zijn ze het niet altijd met elkaar eens en is de samenwerking soms problematisch maar ik zou geen ander team kunnen bedenken waarmee ik de wereld zou willen redden want ze zijn gewoon fantastisch ❤

six of crows personages

9 How did you organize your bookshelves and what do your shelves say about you/ Hoe heb jij je boekenkasten georganiseerd en wat zegt dit over jou?

Alright, are you ready for a neurotic organizer 😉 My shelves are organized according to genre and then within this category according to size (as much as possible) and writer. Oh, and to make sure that the rows of books are aesthetically pleasing I place them in a line where as few as possible stick out … Yeah, I told you to get ready for a neurotic organizer. I tried to arrange them according to color once and even though it looked pretty nice, it really annoyed me that series were broken up and put on different shelves etc. so that didn’t last long haha. So, I guess that tells you guys and girls that I like my bookcases to look tidy (but don’t worry when you see the rest of my room and my desk you will think I thrive in chaos).

Oké, zijn jullie klaar voor een neurotische opberger 😉 Mijn boekenkasten zijn georganiseerd op genre en dan binnen genre weer op grootte (zo veel mogelijk) en schrijver. Oh, en om ervoor te zorgen dat de rijen er netjes uitzien zet ik ze allemaal ongeveer even ver naar voren zodat er zo weinig mogelijk boeken uitsteken… Ik zei toch dat je klaar moest zijn voor een neurotische opberger. Ik heb ze ooit eens op kleur neergezet en hoewel dat er best mooi uitzag, ergerde ik me al snel dood aan het feit dat series niet meer bij elkaar en op verschillende planken stonden dus dat heeft niet lang geduurd haha. Dus, ik denk dat dit jullie zegt dat ik mijn boekenkasten graag netjes zie (maar maak je geen zorgen want als je de rest van mijn kamer en mijn bureau ziet dan denk je dat ik chaotisch ben).

20180614_155316[1]

And that is the end of the “The Person Behind The Blog Book Tag”. I hope you enjoyed reading this post and feel like you know me a little bit better. I’m looking forward to seeing more people do this tag and hereby take the opportunity to tag all me fellow bloggers from the DVP-streetteam 😉

En dat is alweer het einde van de “The Person Behind The Blog Book Tag”. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze post te lezen en dat jullie het gevoel hebben dat jullie me nu iets beter hebben leren kennen. Ik kijk ernaar uit om meer mensen deze tag te zien invullen en maak van de gelegenheid gebruik om al mijn medebloggers van het DVP-streetteam te taggen 😉

 

Advertisements

One thought on “The Person Behind The Blog Book Tag

  1. Pingback: Book tag #4: The person behind the blog – Awesomebookloverblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.